Thumb 34b8bc8c3e86555a4b7df5b7cda32229838e9592
701b1066e741fa170f8766d77464c62ba419c165

Jan V Duinkerken

Ik collecteer omdat:

Ik vindt het belangrijk dat kinderen in een beschermde omgeving kunnen opgroeien zonder misbruik , zoals o.a. kinderprostetutie of sexueel misbruik.
Geef ieder kind een kans op een onbezorgde jeugd.

1

donatie

€ 25

ingezameld